امـروز : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لزوم اجرای دقیق دستورالعمل اجرايي مديريت منابع و مصارف غير نقد، انتشار اطلاعات و گزارش اجرای آن در سامانه شفافیت

مجید فراهانی: لزوم اجرای دقیق دستورالعمل اجرايي مديريت منابع و مصارف غير نقد، انتشار اطلاعات و گزارش اجرای آن در سامانه شفافیت رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نسبت به اجرای دقیق دستورالع...

لزوم اجرای دقیق دستورالعمل اجرايي مديريت منابع و مصارف غير نقد، انتشار اطلاعات و گزارش اجرای آن در سامانه شفافیت
در صحن علنی شورا