۶ هزار میلیارد تومان از بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران باقی مانده است

🔹مجید فراهانی؛ 🔸۶ هزار میلیارد تومان از بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران باقی مانده است 🔻 عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: حدود ۶ هزار میلیارد تومان از بدهی شهرداری تهران به پیما...

۶ هزار میلیارد تومان از بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران باقی مانده است
در صحن علنی شورا